Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van 2KNOWHOW, art of learning b.v. kvk nummer 28085327

Hierna te noemen: 2KNOWHOW

Artikel 1           Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2KNOWHOW: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2           Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2KNOWHOW en opdrachtgever waarop 2KNOWHOW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2KNOWHOW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden niet zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing, 2KNOWHOW en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door 2KNOWHOW gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. 2knowhow is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Bij aanmelding voor een open inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder Reis-, locatie- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 2KNOWHOW daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2KNOWHOW anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht 2KNOWHOW niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 1. 2KNOWHOW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2knowhow het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever zal constructief meewerken aan het doorlopen van de met 2knowhow overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. De opdrachtgever zal zorg dragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in de personele ondersteuning van de werkzaamheden door 2KNOWHOW.
 4. De opdrachtgever zal zorg dragen voor afgesproken ondersteuning, capaciteit en deelnemers voor workshops, cursus en trainingen.
 5. 2KNOWHOW is niet gehouden tegemoet te komen aan de wens van de opdrachtgever om bepaalde door de opdrachtgever aangewezen medewerkers van 2KNOWHOW in te zetten bij de uitvoering van de werkzaamheden, maar zal wel zoveel mogelijk met die wens rekening houden. Indien 2KNOWHOW de door de opdrachtgever aangewezen medewerkers bij de werkzaamheden inzet, overeenkomstig de wens van de opdrachtgever, garandeert zij niet dat deze medewerkers gedurende de gehele periode waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd beschikbaar zijn voor de werkzaamheden en daarvoor zullen worden ingezet.
 6. De opdrachtgever heeft het recht aan 2KNOWHOW te verzoeken een door 2KNOWHOW ingezette medewerker te vervangen indien de opdrachtgever van oordeel is dat de betrokken persoon niet voldoet. 2KNOWHOW zal de desbetreffende medewerker, voor zover dat naar haar oordeel mogelijk is, vervangen indien er naar het uitsluitende oordeel van 2KNOWHOW redelijke gronden voor het verzoek van de opdrachtgever aanwezig zijn.
 7. Indien 2KNOWHOW vooruitbetaling, dan wel het stellen van zekerheden voor betaling heeft verlengd, zal zij de werkzaamheden niet aanvangen zolang die vooruitbetaling niet is ontvangen en/of die zekerheden niet zijn verstrekt.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2KNOWHOW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 2KNOWHOW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 2KNOWHOW zijn verstrekt, heeft 2KNOWHOW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Het niet of te laat aanleveren van gegevens en contacten kan leiden tot mindere kwaliteit van het eindresultaat. 2KNOWHOW is hiervoor dan niet aansprakelijk.
 9. 2KNOWHOW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 2KNOWHOW kenbaar behoorde te zijn.
 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 2KNOWHOW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. Indien door 2KNOWHOW ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 12. Opdrachtgever vrijwaart 2KNOWHOW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5           Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg met de overeenkomst die overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 2KNOWHOW zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 2KNOWHOW de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 2KNOWHOW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal 2KNOWHOW geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 2KNOWHOW kunnen worden toegerekend.

Artikel 6           Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen 2KNOWHOW en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 2KNOWHOW derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 7           Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 2KNOWHOW, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Reis- en verblijfskosten gemaakt door 2KNOWHOW t.b.v. een opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten worden berekend op basis van 0,38 eurocent per kilometer of 1e klas openbaar vervoer.
 5. Materiaalkosten gemaakt door 2KNOWHOW t.b.v. een opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. Materiaalkosten zijn inclusief mappen voor deelnemers, hand-outs, uitnodigingen, postzegels, videobandjes en andere materialen benodigd voor de opdracht. Te gebruiken materialen voor de bijeenkomst worden op basis van kostprijs doorberekend.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden worden de verschuldigde kosten maandelijks gefactureerd tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 7. Bij gebrek van een specifieke regeling is 2KNOWHOW gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 8. Bovendien mag 2knowhow het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 2KNOWHOW, dat in redelijkheid niet van 2KNOWHOW mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 2KNOWHOW zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. 2KNOWHOW zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8           Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 2KNOWHOW aan te geven wijze in de valuta is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 2KNOWHOW op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9           Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 2KNOWHOW geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, tools, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van 2KNOWHOW totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met 2KNOWHOW gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 2KNOWHOW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Door 2KNOWHOW geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verkocht aan derden en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat 2KNOWHOW zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 2KNOWHOW of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 2KNOWHOW zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10         Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 500 euro.
 2. Indien 2KNOWHOW hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening en opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11         Onderzoek, reclames, klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 2KNOWHOW (secretariaat@2knowhow.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2KNOWHOW in staat is adequaat te reageren.
 2. 2KNOWHOW zal klachten altijd vertrouwelijk in behandeling nemen en binnen 4 weken reageren naar opdrachtgever tenzij nader onderzoek uitstel indiceert. Opdrachtgever wordt daarvan in kennis gesteld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal 2KNOWHOW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 2KNOWHOW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).
 5. Indien opdrachtgever meent dat de klacht niet juist is afgehandeld dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij Advocatenkantoor Teekens Karstens te Leiden. 2KNOWHOW acht zich gebonden aan de uitkomst van dit beroep.
 6. 2KNOWHOW voert een klachtenregistratie waarbij klachten gedurende 2 jaar bewaard blijven alvorens deze te vernietigen.

Artikel 12         Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een eventuele in de overeenkomst afgesproken opzegtermijn.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 2KNOWHOW recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 2KNOWHOW zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. In geval van annulering van een overeengekomen opdracht gelden de volgende regelingen:

a)       Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering, deze op elektronische wijze kosteloos te annuleren. Deze annulering zal telefonisch en per e-mail worden aangekondigd en moet geadresseerd zijn aan secretariaat@2KNOWHOW.nl (06-28110386).

b)      Opdrachtgever is gerechtigd vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang van de door haar aangevraagde Uitvoering, deze op elektronische wijze te annuleren, waarbij Opdrachtgever vijftig procent (50%) van de prijsstelling in het Uitvoeringscontract (van de te annuleren uitvoering) verschuldigd is aan Opdrachtnemer. Deze annulering zal telefonisch en per e-mail worden aangekondigd en zijn geadresseerd aan secretariaat@2KNOWHOW.nl (06-28110386).

c)       Opdrachtgever is gerechtigd vanaf 1 maand voor aanvang van de door haar aangevraagde Uitvoering, deze op elektronische wijze te annuleren, waarbij Opdrachtgever honderd procent (100%) van de prijsstelling in het Uitvoeringscontract (van de te annuleren uitvoering) is verschuldigd aan Opdrachtnemer. Deze annulering zal telefonisch en per e-mail worden aangekondigd aan secretariaat@2knowhow.nl (06-28110386).

d)      Opdrachtgever is gerechtigd om tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering, deze in overleg met opdrachtnemer te verzetten.

e)       Verzetten van de datum dient plaats te hebben uiterlijk 1 maand na de oorspronkelijk geplande datum. Indien geen herplanning in deze periode plaatsheeft, wordt alsnog 100% in rekening gebracht.

f)        Ongeacht het aantal dagen waarbinnen de opdrachtgever een training, cursus of workshop annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidings-activiteiten in rekening gebracht.

g)      Indien offline bijeenkomsten vanwege Covid-19 maatregelen niet meer georganiseerd kunnen worden, dan zal er automatisch een online variant aangeboden worden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient deze variant af te nemen, waarbij Opdrachtnemer zelfde kwaliteit en effectiviteit waarborgt t.o.v. de offline variant.

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 2KNOWHOW, zal 2KNOWHOW in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. 2KNOWHOW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst 2KNOWHOW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is 2KNOWHOW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2KNOWHOW op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 2KNOWHOW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. 2KNOWHOW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14         Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien 2KNOWHOW aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever om welke reden ook na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 1. Genoemde verplichting, heeft 2KNOWHOW met recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15         Aansprakelijkheid

 1. Indien 2KNOWHOW aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien 2KNOWHOW aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het bedrag van de opdracht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 2KNOWHOW in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt hij bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2KNOWHOW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 2KNOWHOW toegerekend kunnen worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. 2KNOWHOW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verlies van personeel, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk bij 2KNOWHOW meldt.

Artikel 16         Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart 2KNOWHOW voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan 2KNOWHOW informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vertrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17         Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18         Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 2KNOWHOW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2KNOWHOW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 2KNOWHOW worden daaronder begrepen.
 3. 2KNOWHOW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 2KNOWHOW zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel 2KNOWHOW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2kNOWHOW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 19         Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak 2KNOWHOW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en 2KNOWHOW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 2KNOWHOW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20         Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt 2KNOWHOW zich de rechten en bevoegdheden voor die 2KNOWHOW toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door 2KNOWHOW verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, rekeningen, video’s, software, websitetoegang enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2KNOWHOW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Al de documenten of informatiedragers zoals hiervoor genoemd mogen niet worden gebruikt door de andere training of advies bureaus dan 2KNOWHOW binnen of buiten de opdrachtgever.
 3. 2KNOWHOW behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21         Niet-overname personeel

 1. Geen van partijen zal, zonder schriftelijk toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22         Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van 2KNOWHOW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 2KNOWHOW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, behoudens het gestelde in artikel 11.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 13).

Artikel 23 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen 2KNOWHOW en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 25         Annuleringsregeling

In geval van annulering van een overeengekomen opdracht gelden de volgende regelingen:

 1. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 45 dagen voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering, deze op elektronische wijze kosteloos te annuleren.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd vanaf 45 tot 30 dagen voor aanvang van de door haar aangevraagde Uitvoering, deze op elektronische wijze te annuleren, waarbij Opdrachtgever vijftig procent (50%) van de prijsstelling in het Uitvoeringscontract (van de te annuleren uitvoering) verschuldigd is aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd vanaf 30 dagen voor aanvang van de door haar aangevraagde Uitvoering, deze op elektronische wijze te annuleren, waarbij Opdrachtgever honderd procent (100%) van de prijsstelling in het Uitvoeringscontract (van de te annuleren uitvoering) is verschuldigd aan Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering, deze in overleg met opdrachtnemer te verzetten.
 5. Ongeacht het aantal dagen waarbinnen de opdrachtgever een training, cursus of workshop annuleert, worden de reeds verrichtte voorbereidings-activiteiten in rekening gebracht.
 6. Annulering is uitsluitend mogelijk, middels een telefonische melding op 06 – 2811 0386 als ook per e-mail aan geadresseerde secretariaat@2knowhow.nl. Bij het in gebreke blijven van Opdrachtgever bij in acht name van deze procedure behoudt Opdrachtnemer het recht om (een deel van) de prijsstelling in het Uitvoeringscontract in rekening te brengen.

Artikel 26         Klachtenprocedure   

In geval van klachten geldt de volgende procedure:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 2KNOWHOW (secretariaat@2knowhow.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2KNOWHOW in staat is adequaat te reageren.
 2. 2KNOWHOW zal klachten altijd vertrouwelijk in behandeling nemen en binnen 4 weken reageren naar opdrachtgever tenzij nader onderzoek uitstel indiceert. Opdrachtgever wordt daarvan in kennis gesteld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal 2KNOWHOW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 2KNOWHOW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).
 5. Indien opdrachtgever meent dat de klacht niet juist is afgehandeld dan bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij Advocatenkantoor Teekens Karstens te Leiden. 2KNOWHOW acht zich gebonden aan de uitkomst van dit beroep.
 6. 2KNOWHOW voert een klachtenregistratie waarbij klachten gedurende 2 jaar bewaard blijven alvorens deze te vernietigen.

Versie: 8 januari 2019